Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 47 ατόμων για τα Κέντρα Διαλογής Αττικής

Σε νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων (σαράντα δύο (42) άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης και πέντε (5) άτομα ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ πλήρους απασχόλησης, ...
θα προβούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ. Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Διεύθυνσης Κέντρων Διαλογής Αττικής και εντάσσονται στο τρέχον πακέτο προσλήψεων των ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 187 ατόμων στα ΕΛΤΑ Αθήνας - Πειραιά

Οι υποψήφιοι για ειδικότητα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών και πρέπει να διαθέτουν 1. Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών και να διαθέτουν Απολυτήριο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν έως και 22-08-2016.: α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 - ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 36/2016) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353228 - 210 3353487 κ. Ελένη Δάλλα). β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Διεύθυνση Κέντρου Διαλογής Αττικής, Λεύκης 128 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 8006705 κ.Τσολάκη Αικατερίνη, 210 8006707 κ. Κρασαδάκη Δέσποινα) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, Αερολιμένας Αθηνών Σπάτα (ώρες υποβολής 08.30 - 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3538172 κ. Γεωργακοπούλου Δήμητρα). 
Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη (εδώ)
Πηγή:http://www.diorismos.gr